Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   

Tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã Tp.Hồ Chí Minh (23/6/2010 6:00)


 TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY

a.    Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh: do Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh xã bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan lãnh đạo hoạt động của Liên minh giữa hai kỳ đại hội.
 
 
b.    Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh : Là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.
c.    Thường trực Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh : Gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách.
 

Bà Lê Thị Hoàng Yến           Chủ tịch        

Ông Trần Ngọc Hưng           Phó Chủ tịch                         

Ông  Lê Tuấn Tài                   Phó Chủ tịch

d.    Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh: do Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh bầu ra, gồm có: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và một số ủy viên. Ủy ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra.