Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   
liên minh hợp tác xã tp.hcm
Công tác kiểm tra, kiểm soát gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

 Cùng với sự phát triển của các hoạt động trong tổ chức Hợp tác xã (HTX), việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là cơ hội tốt để xã viên trực tiếp tham gia xây dựng HTX. Điều này thể hiện rõ nét qua các hoạt động sản xuất-kinh doanh của HTX; xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại các HTX là góp phần đáng kể tạo động lực phát triển HTX ngày càng bền vững.
Quy chế Dân chủ cơ sở là một sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là sự sáng tạo của tập thể trong từng hoàn cảnh cụ thể để phát huy quyền làm chủ của nhân dân tạo nên nguồn động lực mới. Từ thực tế hoạt động của HTX, quy chế dân chủ cơ sở là thực hiện chấp hành đúng Điều lệ HTX, phát huy quyền làm chủ của từng xã viên đối với HTX, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp với thực hiện Đại hội xã viên thường niên, Đại hội xã viên nhiệm kỳ nhằm công khai minh bạch các vấn đề về hoạt động sản xuất-kinh doanh, vấn đề tài chính, vấn đề nhân sự, phát triển xã viên trong một niên hạn hoặc trong một nhiệm kỳ; từ đó tạo mối quan hệ gắn bó giữa xã viên với Ban quản trị, Ban kiểm soát mà chính xã viên là những người làm chủ quyết định các vấn đề sống còn của HTX.
  Trong công tác kiểm tra, giám sát tại các HTX cần nhận thức đúng đắn về Quy chế Dân chủ cơ sở, để tạo sự phối hợp đồng bộ giữa Ban quản trị HTX và Ban kiểm soát HTX nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và nắm bắt rõ tâm tư nguyện vọng của từng xã viên, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc sản xuất-kinh doanh tại HTX.
Thực tiễn cho thấy trong các năm qua, HTX thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở đều là các HTX luôn dẫn đầu các phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh tại đơn vị, đẩy mạnh sự phát triển HTX về quy mô cũng như về nhân sự, đời sống xã viên nơi đây luôn ổn định tạo niềm tin trong bà con xã viên về sự phát triển của HTX.
Như vậy, để phát huy hết sức mạnh của một tập thể thì công tác kiểm tra, giám sát là thật sự cần thiết và là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình xây dựng phát triển HTX. Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì đòi hỏi cán bộ làm công tác phải luôn học tập, rèn luyện trong kiến thức chuyên môn và rèn luyện đạo đức phẩm chất để khi thực hiện nhiệm vụ luôn công tâm, minh bạch như Bác Hồ đã từng dạy cán bộ làm công tác kiểm tra là phải luôn “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”.
Nguyễn Thị Tâm
Các tin khác:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26