Video Clip

The player will show in this paragraph

 
 
   

Danh sách Thường trực, ban Thường vụ (23/6/2010 6:00)


thường trực LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ thành phố Hồ Chí minh NHIỆM KỲ V (2015-2020)

ï Lê Thị Hoàng Yến

Chủ tịch Liên minh HTX TP

ï Trần Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX TP

ï Lê Tuấn Tài

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP

DANH SÁCH BAN thường vụ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ thành phố Hồ Chí NHIỆM KỲ V (2015-2020)

1.     Lê Thị Hoàng Yến

Chủ tịch Liên minh HTX TP

2.     Trần Ngọc Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX TP

3.     Lê Tuấn Tài

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP

4.     Phan Minh Quân

Kế toán trưởng Quỹ CCM

5.     Nguyễn Bá Hoàng Thi

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

6.     Bùi Trần Huy Vinh

Trưởng Ban Chính Sách Pháp Triển

7.     Ngô Hán Tỷ

Trưởng Ban Tuyên Truyền