Video Clip

The player will show in this paragraph

   

 

 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TP.HỒ CHÍ MINH

Nhiệm vụ của Liên minh HTX được quy định trong Luật HTX 2012 như sau:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

 

- Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1105/QĐ-UB-KT ngày 11/3/1996 và Quyết định số 6810/QĐ-UB ngày 23/10/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc đổi tên Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh thành Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh. Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hoạt động theo điều lệ của minh Hợp tác xã Việt Nam và điều lệ do Đại hội Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh thông qua.