Video Clip

The player will show in this paragraph

test4

 
 
   

 BAN KIỂM TRA 

- Trưởng ban: Ngô Hán Tỷ
- Điện thoại: 028. 38.223.664, Fax: 08. 38232.931
  •  Là bộ phận Thường trực của Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã thành phố; Ban Kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Liên minh HTX thành phố trong việc hướng dẫn các HTX thực hiện đúng chính sách pháp luật Nhà nước và Luật HTX.
  • Kiểm tra thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố.
  • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát cho các HTX.
  • Xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các thành viên và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Liên minh HTX thành phố; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên theo quy định của pháp luật.
  • Giám sát, kiểm tra các hoạt động tài chính cùa cơ quan Liên minh HTX thành phố.