Xem bài viết theo chủ đề
Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

 BAN TUYÊN TRUYỀN

  • Trưởng Ban: Ngô Hán Tỷ
  • Điện thoại: (028) 38.233.664 - (028) 38.238.045
  • Email: ngohanty2010@gmail.com - nhty.lmhtx@tphcm.gov.vn

Chức năng: Tham mưu cho Thường trực Liên minh Hợp tác xã TP công tác tuyên tuyền về các chủ trương đường lối chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể; tham mưu cho Thường trực Liên minh Hợp tác xã TP về quản lý, điều hành các công cụ tuyên truyền  thông tin của Liên minh Hợp tác xã TP (Bản tin, Tạp chí, Website, chương trình phát thanh, truyền hình…).

             Nhiệm vụ: Thiết kế website và cập nhật thường xuyên các hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể; tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Thành phố, tổ chức thu thập thông tin và phổ biến cung cấp các thông tin cần thiết theo nhu cầu của các Hợp tác xã thành viên và các đối tượng khác có liên quan và thực hiên nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.