Video Clip

The player will show in this paragraph

test4

 
 
   

BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC Xà

Trưởng Ban: Bùi Trần Huy Vinh

Điện thoại: 028. 38.233.657, Fax: 08. 38232.931

  • Hướng dẫn, theo dõi thực hiện luật pháp và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể;
  • Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ việc xây dựng, phát triển các hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã, tổ hợp tác mới và đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc của các đơn vị Hợp tác xã; giúp các Hợp tác xã yếu, trung bình củng cố lại để phát triển;
  • Vận động phát triển thành viên Liên minh hợp tác xã thành phố;
  • Tổ chức các phong trào thi đua trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nhân rộng mô hình làm ăn giỏi, các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến;
  • Tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể, quảng bá giới thiệu về tổ chức, họat động của đơn vị;
  • Tham mưu cho Thường trực của Liên minh Hợp tác xã Tp. Hồ Chí Minh quản lý, điều hành các công cụ tuyên truyền thông tin của Liân minh Hợp tác xã (Bản tin, Tạp chí, Website, chương trình phát thanh, truyền hình,...) phục vụ cho các họat động tuyên truyền thông tin của tổ chức;